MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

מגוון פיקדונות וחסכונות

מעוניין להפקיד לפיקדון או חיסכון?

פאגי, הבנק הבינלאומי, מציע לך מגוון של פיקדונות וחסכונות לתקופות שונות ובתנאים מגוונים והכל בהתאם לצרכיך האישיים ולהעדפותיך. 

לרשותך אשף ההפקדה - פלטפורמה המאפשרת לך לאתר את הפיקדון או החיסכון המתאים ביותר לצרכיך ויכולתך. 

מעבר לאשף ההפקדה

ניתן להפקיד לפיקדונות ולחסכונות במגוון אפיקים: באמצעות האתר, האפליקציות, מוקד הפאגי Call, המענה הממוחשב, עמדות להפקדה עצמית ובסניפי הבנק.

Web Content Viewer
 • פיקדונות שקליים לטווח קצר

  שם פיקדון/ חיסכוןתיאור/ איפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  פיקדון יומיפיקדון בהפקדה יומיתימים 1ללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פק"מ לשבועשקלי בריבית קבועה לשבועימים 7ללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פק"מ לשבועייםשקלי בריבית קבועה לשבועייםימים 14ללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פק"מ ל-3 שבועותשקלי בריבית קבועה ל-3 שבועותימים 21ללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פק"מ לחודששקלי בריבית קבועה לחודשחודש 1ללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פר"מ חודשי מתחדששקלי בריבית משתנה לחודשחודש 1ללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק שבוע- 3 חודשיםשקלי בריבית קבועה לשבוע- 3 חודשיםימים 7-91ללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ 1-3 חודשיםשקלי בריבית משתנה לשבוע- 3 חודשיםימים 7-91ללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ 3-12 חודשיםשקלי בריבית משתנה  3-12 חודשיםחודשים 3-12ללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק 3-12 חודשיםשקלי בריבית קבועה 3-12 חודשיםחודשים 3-12ללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק 12 ר. פרייםשקלי בריבית משתנה לשנהחודשים 12ללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ 3 חודשיםשקלי בריבית משתנה ל-3 חודשים במרווח משופרחודשים 3ללא הצמדהמשתנה10,000 ש"חלהפקדה

 • פיקדונות שקליים לטווח ארוך

  שם פיקדון/חיסכוןתיאור/ אפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  ח.מד 10 שניםחסכון צמוד מדד ל-10 שנים עם תחנות יציאה120 חודשיםמדדקבועה5,000 ש"חלהפקדה
  עוד תשורה 5מדד 5 שנים עם תחנות יציאה60 חודשיםמדדקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק לשנה ויותרבשקלים בריבית קבועה (לשנה ויותר)365-735 ימיםללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה

 • הוראות קבע לחיסכון

  שם פיקדון/ חיסכוןתיאור/אפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  חיסכון לילדיםחיסכון לילדים ל-5 שנים בהוראת קבע ברירה מדד/שקל60 חודשיםמדד/ ללא הצמדהקבועה/ משתנה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לילדיםחיסכון לילדים ל- 10 שנים + מענק והטבת אינטרנט120 חודשיםללא הצמדהמשתנה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לילדיםחיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט180 חודשיםמדדקבועה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לעתידחיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט180 חודשיםללא הצמדהמשתנה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לדירהחיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט180 חודשיםמדדקבועה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון גמיש

  חיסכון גמיש ל- 4 בהוראת קבע בריבית משתנה

  48 חודשיםללא הצמדהמשתנה50 ש"חלהפקדה

 • פיקדונות משולבים - ברירות ומסלולים

  שם פיקדון/חיסכוןתיאור/ אפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  עוז תשורה 4פיקדון ברירת מדד/ שקל48 חודשיםמדד/ ללא הצמדהקבועה/ קבועה25,000 ש"חלהפקדה
  פק' ברירה ש/מפיקדון ברירת מדד/ שקל60 חודשיםללא הצמדה/ מדדקבועה/ ללא ריבית10,000 ש"חלהפקדה
  פק' ברירה ש/מפיקדון ברירת מדד/ שקל72 חודשיםללא הצמדה/ מדדקבועה/ ללא ריבית10,000 ש"חלהפקדה
  'פק' ברירה 3 חפיקדון ברירה שקלי3 חודשיםללא הצמדהקבועה/ משתנה10,000 ש"חלהפקדה
  'פק' ברירה 6 חפיקדון ברירה שקלי6 חודשיםללא הצמדהקבועה/ משתנה10,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ ברירת ריביתפיקדון ברירה שקלי ברירת ריבית12 חודשיםללא הצמדהקבועה/ משתנה10,000 ש"חלהפקדה

Web Content Viewer