MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

12/04/2018 - שעות פעילות סניפי פאגי ביום הזכרון וביום העצמאות תשע"ח

במהלך יום הזיכרון ויום העצמאות יחולו שינויים בשעות הפעילות בסניפים וביחידות פאגי, הבנק הבינלאומי.


פעילות סניפי הבנק:

יום ג' ,17/04/18 - ערב יום הזיכרון - לא יהיה שינוי בשעות קבלת קהל בסניפים.

יום ד' , 18/04/18  - יום הזיכרון וערב יום העצמאות -  הסניפים יפעלו עד לשעה 11:30.

יום ה' ,19/04/18 - יום העצמאות- הסניפים סגורים.


פעילות המוקדים הטלפוניים (פאגי Call ומשכנתאות Call):

יום ג' - 17/04/18 - ערב יום הזיכרון- עד 19:00. 

יום ד' - 18/04/18 - יום הזיכרון - עד 14:00.

יום ה' - 19/04/18- יום העצמאות - המוקדים סגורים


מוקד תמיכת אינטרנט:

יום ג' - 17/04/18 - ערב יום הזיכרון- בין השעות 08:00-20:00

יום ד' - 18/04/18 - יום הזיכרון - בין השעות 08:00-20:00 

יום ה' - 19/04/18 - יום העצמאות - בין השעות 10:00-20:00


חדר עסקאות מט"ח :

יום ד' - 18/04/18 - יום הזיכרון - עד 13:00.

יום ה' - 19/04/18 - יום העצמאות - סגור


חדר עסקאות ניירות ערך זרים :

יום ד' - 18/04/18 - יום הזיכרון - עד 14:00.

יום ה' - 19/04/18 - יום העצמאות - סגורלשירותכם עומדים בכל עת, אתר האינטרנט, האפליקציה הסלולריות ועמדות השירות העצמי,

הזמינים בעבורכם לביצוע מגוון רחב של פעולות ולקבלת מידע.

חזרה לחדשות