MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

08/03/2018 - מיזוג שלוחת מאה שערים (184) לסניף ירושלים (185)

לקוחות נכבדים, הננו להודיעכם כי ביום ג' 1/5/18 שלוחת מאה שערים (184) תמוזג לתוך סניף פאגי ירושלים (185), ברחוב עמוס 12.

חשבונותיכם ינויידו לסניף פאגי ירושלים או לסניף הקרוב למקום מגוריכם – על פי המכתב שקיבלתם בדואר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לפקידי הסניף.


בברכה, הנהלת הסניף.

חזרה לחדשות