MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

19/11/2018 - שינויים במסחר בבורסות בארה"ב 22-23.11.18

שינויים במסחר בבורסות בארה"ב לרגל הDay Thanksgiving

לפרטים נוספים

06/11/2018 - שביתה כללית במשק 7.11.18

ביום ד', 7 בנובמבר, הוכרזה שביתה במשק

לפרטים נוספים

12/04/2018 - תעודת זהות בנקאית

בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 - "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

לפרטים נוספים

08/03/2018 - מיזוג שלוחת מאה שערים (184) לסניף ירושלים (185)

הננו להודיעכם כי ביום ג' 1/5/18 שלוחת מאה שערים (184) תמוזג לתוך סניף פאגי ירושלים (185), ברחוב עמוס 12.

לפרטים נוספים

23/11/2017 - חוק סליקה אלקטרונית

החל מ- 21.11.2017 החלה בין הבנקים שיטת סליקה חדשה המבוססת על תמונות השיקים במקום השיקים הפיזיים, בהתאם ל"חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו 2016"

לפרטים נוספים