MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

17/07/2018 - עבודות תשתית 22/07/2018, 23/07/2018

עבודות תשתית בשירותים דיגיטלים ועמדות השירות 22/07/2018, 24/07/2018

לפרטים נוספים

12/04/2018 - תעודת זהות בנקאית

בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 - "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

לפרטים נוספים

08/03/2018 - מיזוג שלוחת מאה שערים (184) לסניף ירושלים (185)

הננו להודיעכם כי ביום ג' 1/5/18 שלוחת מאה שערים (184) תמוזג לתוך סניף פאגי ירושלים (185), ברחוב עמוס 12.

לפרטים נוספים

23/11/2017 - חוק סליקה אלקטרונית

החל מ- 21.11.2017 החלה בין הבנקים שיטת סליקה חדשה המבוססת על תמונות השיקים במקום השיקים הפיזיים, בהתאם ל"חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו 2016"

לפרטים נוספים

23/11/2017 - שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

החל מיום ה', 23/11/2017 יופץ לציבור שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

לפרטים נוספים