MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

תנאי שימוש באתר

Web Content Viewer
 • 1. הגלישה והשימוש באתר זה, ובכלל זה כל השירותים השונים אשר ניתנים או יינתנו בו או באמצעותו מפעם לפעם, אם יינתנו, ("האתר") הינם בכפוף להוראות, לתנאים ולהתחייבויות המפורטים להלן. המבקר באתר ("המשתמש") מסכים מעצם הביקור ו/או השימוש בו לתנאים המפורטים להלן ומתחייב לפעול על פיהם.


  על השימוש באתר על-ידי לקוח הבנק כהגדרתו להלן לצורך קבלת שירותים בנקאיים בקווי תקשורת יחולו גם התנאים הקבועים במסמכים עליהם חתם, ובכלל זה מסמכי בקשה לפתיחת חשבון, מסמכי תנאים כלליים לניהול חשבון ו/או בקשה לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת, ומסמכים אלה יגברו במקרה של סתירה בין האמור בהם לבין האמור בתנאים אלה.


  2. 

  2.1 אלא אם נכתב במפורש אחרת, כל המופיע באתר, ובכלל זה, העיצוב, התכנים, המידע, הנתונים, התוכנות, היישומים, הממשקים, קוד המחשב, הפרסומים, התרשימים, הצילומים, הקבצים הגרפיים, הקול, התמונה, הווידאו וכל תוכן אחר המופיע בו ("התכנים"), שייכים לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ו/או לחברות הבנות שלו (הבנק, וכל חברה, גורם או גוף הקשורים אליו או אל פ.י.ב.י אחזקות בע"מ או חברות שבשליטתה, ייקראו להלן – "הבנק" או "קבוצת הבינלאומי"), או שהשימוש בהם נעשה בהרשאת בעליהם, והינם מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני בישראל ו/או בחו"ל. 


  2.2 אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי או לשנות, בתמורה או שלא בתמורה, את התכנים, כולם או מקצתם, ללא הסכמת הבנק לכך במפורש ובכתב, הכל בהתאם ובכפוף, בין השאר, לחוק זכות יוצרים 1911, לחוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007, לפקודת זכות יוצרים, לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 1972 ולדיני קניין רוחני אחרים.


  2.3 סימני המסחר המופיעים באתר שייכים לבנק ואין לעשות בהם כל שימוש העלול לפגוע בזכויותיו. 


  2.4 אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למשתמש או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר או בתכנים, והמשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הבנק בהם.


  3. התכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואינם מיועדים לשימוש מסחרי. 


  4. השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או ההסתמכות עליהם הינם באחריות המשתמש בלבד.  


  5. התכנים שבאתר, כהגדרתם לעיל, עשויים להשתנות מעת לעת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת או אחרת.


  6. כל מידע או נתונים הכלולים בתכנים מעודכנים אך ורק ליום המצוין בהם או לצידם; הבנק אינו מתחייב להוסיף ולעדכן מידע או נתונים כאלה.


  7. המידע או הנתונים הרשומים בספרי הבנק ו/או אלה המפורסמים על-ידי הבנק בכתב יגברו בכל מקרה של סתירה בינם לבין המידע או הנתונים המפורסמים באתר. הודעת הבנק בלבד תהווה אסמכתא לביצוע פעולות באתר או למצב החשבון.


  8. המידע המפורסם באתר בנוגע לשירותי הבנק נועד אך ורק להציג באופן כללי את האפשרויות לקבל שירותים מהבנק, ואינו משקף את מכלול השירותים או המוצרים הקיימים בבנק. האמור באתר אינו מהווה הצעה להתקשרות עם הבנק או לכריתת חוזה או הזמנה להצעה כאמור, או מצג לצורך עריכת עסקה, ואין בו כדי ליצור התחייבות מטעם הבנק להעניק שירות כלשהו בכלל, או בתנאים הכלולים באתר זה בפרט. רק הרשום במסמכים החתומים על ידי הבנק יחייב אותו.


  9. ההסברים המופיעים באתר לגבי שירותי הבנק והתנאים לקבלת אשראי הינם חלקיים בלבד; הם אינם מהווים תחליף לעיון במסמכים הקשורים לשירותי הבנק או להלוואה. לצורך קבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לגבי שירות כלשהו יש לפנות לנציגי הבנק בסניפים.


  10. לבנק נתונה הזכות לבחון כל בקשה לקבלת שירות, אשראי או אחרת, ולהחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי בנוגע למתן השירות או ההלוואה ולתנאים בהם יינתנו, אשר עשויים להיות שונים מהמתואר באתר. קבלת אשראי מהבנק מותנית באישורו וכפופה לתנאיו ולהוראות כל דין.


  11. הבנק עשוי להציג באתר תכנים שהתקבלו, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, מצדדים שלישיים, והינם באחריותם הבלעדית של יוצריהם. 

  התכנים שהתקבלו מצדדים שלישיים מסופקים כמות שהם ("AS IS"), ללא כל מצג מצד הבנק באשר לנכונותם, לדיוקם, לעדכניותם או לגבי המשך פרסומם באתר. הבנק לא יישא בכל אחריות בקשר עם התכנים או עם המידע הכלול בהם, לרבות שינויים שיכולים לחול בהם או לגביהם לאחר הפרסום, והוא אינו מבצע בקרה או בדיקה כלשהי שלהם, לרבות לא בדיקה של מהימנותם, דיוקם או מקורם. 


  בתוך כך, הנתונים המופיעים באתר בנוגע למשכנתאות לזכאים הם נתונים השייכים למשרד הבינוי והשיכון ו/או למדינת ישראל, והבנק השתדל להעביר באתר את רוח הדברים האמורים בהם לצורך מידע כללי בלבד. הבנק אינו מתחייב כי הנתונים מופיעים באתר ובמחשבונים הכלולים בו הינם מעודכנים ואין בהם כל טעות. על המשתמש לפנות לפרסומים המקוריים לשם בדיקה מפורטת ומדויקת של הנתונים האמורים טרם כל הסתמכות עליהם. בכל מקרה אין לראות בתוצאות החישובים במחשבונים התחייבות מצידו של הבנק לביצוע עסקה כלשהי. 


  12. בתכנים עשויים ליפול שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר, אי-דיוקים וכיוצ"ב, והבנק לא יישא בכל אחריות לנזק שנגרם או ייגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם שיבושים כאמור. 


  13. הבנק רשאי להציג באתר חומר שיווקי מטעם קבוצת הבינלאומי, לרבות מבצעים, הטבות, הנחות, ופרטים בדבר מוצרים ושירותים ("חומר שיווקי"), בתנאים שיקבע הבנק. הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את החומר השיווקי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.


  14. קישורים לאתרים שאינם של הבנק ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לעניין את המשתמש. אין לראות את הבנק כמסכים או תומך, במפורש או במשתמע, בחוות דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים אלה, מעצם קיומם של קישורים אלו. לבנק אין כל שליטה על אתרים שאינם שלו והוא אינו אחראי, במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין הבנק אחראי על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתרים אליהם הוא מאפשר קישור מהאתר או בתוכן המופיע בהם.


  15. התכנים אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסיים או נכסים פנסיונים כלשהם או כל מוצר בנקאי אחר והם אינם מהווים הצעה, שידול, הכוונה או ייעוץ לביצוע עסקאות ו/או למתן אשראי ו/או ייעוץ להשקעות ו/או ייעוץ פנסיוני. התכנים הם כלליים בלבד ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך ו/או יועץ פנסיוני מורשה, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות הייחודיים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. השימוש בביטויים כדוגמת: "החזק", "מכור", "קנה", "הזדמנות" וכיוצ"ב אינו מהווה המלצה לביצוע פעולה כלשהי אלא הינו תיאור כללי בלבד.


  16. המידע והנתונים הנכללים בתכנים, לרבות בסקירה או בניתוח של ניירות ערך ספציפיים, הינם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין לבנק כל אחריות לנכונותם, שלמותם ו/או אמיתותם. באתר עשויים להופיע תכנים אודות מוצרים מובנים, אופציות וחוזים עתידיים של הבנק, אשר לגביהם רשאי הבנק לעסוק בשיווק, ויתכן שתינתן למוצרים אלו עדיפות על פני מוצרים אחרים דומים. 


  17. קבוצת הבינלאומי מחזיקה או עשויה להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמה ובין אם בעבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים אשר התכנים עשויים לדון בהם. הבנק הבינלאומי, חברות בשליטתו, נושאי המשרה בו, בעלי העניין בו, בעלי מניותיו וחברות בשליטתם עוסקים, בין היתר, במתן שירותי חיתום, ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות וניהול קופות גמל, והכל כל עוד רשאים הבנק ו/או חברות בשליטתו לעסוק בעיסוקים כאמור. לפיכך, יתכן כי במהלך עיסוקיהם האמורים הינם מחזיקים ו/או יחזיקו, ירכשו ו/או ימכרו את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים אליהם מתייחסים ו/או יתייחסו התכנים.


  18. 

  18.1 הבנק משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט בפרט ובמערכות מחשוב בכלל, אך למרות זאת ייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשותם של סיכונים אלה והבנק לא יהיה אחראי להם, ובכלל זה נזקים ו/או הפסדים עקב: וירוסים; סוסים טרויאנים; ציתות לקווי תקשורת; פריצה למאגרי מידע, לשרתים או למחשבים; התחזות לאתר ו/או לבנק; תרמיות והונאות מקוונות; קריסות והפסקות בפעילות האתר; שיבושים או תקלות בקווי תקשורת; השבתה זמנית או לצמיתות של חלק או כל שירותי האתר; הורדת תוכנות שייתכן ותתאפשר דרך האתר והשימוש בהן  וכיוצ"ב. 


  18.2 הבנק אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או יקטעו ושיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות, והכל - בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל הבנק או מי מספקיו, ומכל סיבה שהיא. המשתמש מאשר כי הוא ער לכך ומביא בחשבון שייתכן ששירותי האתר לא יהיו זמינים בכל עת שיידרש להם, או לא יהיו זמינים בכלל, או שזמינותם תהיה חלקית, מוגבלת או בעייתית, או שהשירותים לא יתפקדו כנדרש ובכלל זה יספקו נתונים שגויים, לא מעודכנים או לא נכונים או שלא יוכלו לספק לו את הנתונים שיבקש או לבצע את הפעולות שירצה לבצע. המשתמש מאשר כי לא תעמוד לו כל טענה כלפי הבנק או כלפי כל גורם הקשור לאתר בגין אירוע כאמור שאינו בשליטת הבנק או שהבנק לא יכול היה למנעו במאמץ סביר.


  18.3 הבנק לא יהיה אחראי בגין כל עיכוב שהוא, קושי להשתמש, אי דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם באתר. הבנק לא יהיה אחראי גם בגין כל בעיה שהיא הנגרמת למשתמש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק או שהבנק לא יכול היה למנעה במאמץ סביר.


  18.4 הבנק לא יהיה אחראי לבעיות אי התאמה בין האתר לכל מחשב או מכשיר אחר שבשימוש המשתמש. בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש ומאשר כי בדק את תאימות אפשרות השימוש באתר על גבי המחשב או מערכות המיחשוב שלו או כל מכשיר אחר באמצעותו יבקש לעשות שימוש באתר ("המחשב שלו") ואת ההשפעה שתיתכן לכך על המחשב שלו, ולא תהיה לו כל זכות או טענה כלפי הבנק בגין כל נזק שייגרם, אם ייגרם, למחשב שלו ו/או לכל תוכן או יישום המותקן על המחשב שלו, ו/או לאחרים בעקבות כך.


  18.5 המשתמש אחראי לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למחשב שלו, והבנק פטור מכל אחריות בנוגע לכך.


  19. בכפוף לאמור לעיל, לבנק לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו, למעט אם מצוין אחרת במסמך בין הבנק למשתמש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הבנק לא יפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות, או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי, מסתבר (לרבות במקרה שמשתמש יתריע בפני הבנק על נזק או הפסד צפוי טרם התרחשותו) או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו בקשר עם השימוש באתר או עם התכנים המופיעים בו.


  20. 

  20.1 לבנק עומדת הזכות לבצע כל שינוי, תיקון או פעולה אחרת באתר או בתכנים, ובכלל זה הזכות לשנות את האתר או את תכולתו לרבות התכנים וכל היבט אחר, ו/או את תנאי השימוש ו/או את הוראות השימוש בו, ו/או את זמינותו, באופן זמני או קבוע, מלא או חלקי, ובכלל זה להפסיק את פעילות האתר או חלק ממנו או המערכות הקיימות בו, ו/או את השירותים הכלולים בו – כולם או מקצתם, באופן מלא או חלקי – והכל, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שיחוייב לתת על כך הודעה או התרעה מוקדמת למשתמש או לגורם אחר מראש או בדיעבד, ומבלי שיהיה חייב לנמק או להסביר זאת.  הבנק ו/או חברות הבנות שלו ו/או ספקיהם רשאים להפסיק או לשנות כל מידע, מוצר או שירות המתוארים באתר בכל מועד שהוא.


  20.2 בתוך כך הבנק יהיה רשאי למחוק תכנים בשלמות או באופן חלקי, להסירם באופן זמני או לצמיתות, לחסום תכנים לצפייה, לשנות, לערוך, להציג, להעביר ולפרסם תכנים, להגביל את היקף וכמות התכנים שניתנים להורדה ו/או לצפייה ופעולות דומות. למשתמש לא תהיה כל טענה על ביצוע איזו מהפעולות הנזכרות לעיל או פעולה דומה. נקיטת איזו מהפעולות הנזכרות לעיל לא תהווה לקיחת אחריות כלשהי של הבנק על תכנים כלשהם, כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר.


  21. הבנק רשאי (אך לא חייב) לאחסן ו/או לשמור את התכנים, לאסוף מידע על גלישת המשתמש באתר והשימוש בו ולנתח אותו לצרכיו העסקיים, והמידע עשוי להישמר במאגרי המידע של הבנק ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד. 

  22. הבנק רשאי להעביר מידע בקשר למשתמש בכל מקרה בו יהיה זכאי (או חייב) לעשות כן על-פי חוק, לרבות על פי צו בית משפט.


  23. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין הבנק ו/או קבוצת הבינלאומי לבין המשתמש ו/או לשנותה. המשתמש עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש נוספים בחלקים ספציפיים של אתר זה או במסמכים הנוגעים לשירותי הבנק ("תנאי השימוש הנוספים"). הכללת תנאי כלשהו מתנאי השימוש הנוספים בתנאי שימוש אלה  איננה גורעת מהכפפת המשתמש לתנאי אחר כלשהו בתנאי השימוש הנוספים.


  24. על תנאי שימוש אלה, פירושם ועל כל דבר ועניין הקשור בהם או נובע מהם, ובכלל זה המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל.


  25. אין להשתמש באתר במקום בו השימוש בו אינו מותר על פי הדין המקומי. תשומת לבך לכך שיתכן שהשימוש בתכנים, הסתמכות עליהם ופעולה לפיהם עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן על כל משתמש לבדוק, קודם השימוש בתכנים, אם לפי הדין החל עליו השימוש האם ניתן להשתמש באתר ומהו אופן השימוש המותר. 


  26. המידע הכלול באתר אינו מיועד לשמש כהזמנה להציע הצעות או כהצעה לכל המצוי בסמכות שיפוט מחוץ למדינת ישראל, אם החוק החל עליו אוסר להציע או להיענות להצעה כזו, או שהבנק אינו רשאי להציע או להיענות להצעה כזו.


  27. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.


  28. אנא הקפידו לעקוב אחר שינויים בתנאי שימוש אלה.