MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

בנקאות בטוחה

 למידע נוסף עבור
Web Content Viewer
אבטחת מידע – המטרה: שמירה על סודיות ואמינות המידע שלך.


מתן השירותים הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת, לרבות ערוצי תקשורת שאינם מוצפנים,  כרוך, מעצם טיבו, בסיכונים שונים, לרבות חדירה למערכות המחשב לשם גניבת מידע, שינויו או מחיקתו, השתלטות על המערכות של הבנק, הקמת אתרים מתחזים, הונאה מקוונת, התחזות לבעלי החשבון, גניבת פרטי זיהוי, פעילות בשם בעלי החשבון, חשיפת מידע ועוד. 


הבנק נוקט ו/או ינקוט באמצעים שונים, לפי שיקול דעתו, לצמצום הסיכונים האמורים. בנוסף, הבנק ממליץ לבעלי החשבון להכיר את הסיכונים הגלומים

בשירותים הבנקאיים באמצעות קווי תקשורת ואת האמצעים הנדרשים על מנת להגן מפני סיכונים אלו, ולפעול לצמצומם, ובין היתר לפעול על פי הנחיות הבנק.

Web Content Viewer
Web Content Viewer